Eglwys Bresbyteraidd Cymru / The Presbyterian Church of Wales
Capel y Garn, Bow Street
 Gweinidog: Y Parch. Ddr R. Watcyn James
 Ysgrifennydd: Mr Alan Wynne Jones
Y Capel
 

Croeso i Wefan Capel y Garn

Y Parch Ddr R Watcyn JamesPwrpas y wefan yma yw rhannu gwybodaeth am Gapel y Garn, Bow Street, Aberystwyth, ac estyn gwahoddiad cynnes i chi i droi i mewn i gyd-addoli gyda ni ar y Sul neu ymuno yn y gwahanol weithgareddau a gynhelir gan yr eglwys.

Ers ei sefydlu tua 1793, mae i'r eglwys hanes maith a chyfoethog o hyrwyddo'r dystiolaeth Gristnogol yn yr ardal, a'n gobaith yw y bydd y wefan yn un ffordd arall o gyflawni hyn i'r dyfodol.

Amserau cwrdd

Fel arfer, cynhelir gwasanaethau yn y capel bob Sul am 10 a 5 o'r gloch, ac mae ysgol Sul i'r plant yn ystod gwasanaeth y bore.

Mae Capel y Garn yn un o saith eglwys sydd yng ngofalaeth y Garn, dan weinidogaeth y Parchedig Ddr R. Watcyn James, ac fe gynhelir oedfaon arbennig i holl eglwysi'r ofalaeth ar rai Suliau. Bydd yr oedfaon hyn yn cael eu cynnal am 10 o'r gloch, ac ni fydd gwasanaeth nos yn y Garn ar y Suliau hynny.

Byddwn hefyd yn cydaddoli'n rheolaidd â chynulleidfa Capel Noddfa, eglwys yr Annibynwyryn y pentref.

Cinio Bara a Chaws, Cymorth Cristnogol 2010

Gweithgarwch

Mae nifer o weithgareddau yn cael eu cynnal yn y capel yn rheolaidd, er enghraifft, cyfarfodydd Cymdeithas y Chwiorydd a'r Gymdeithas Lenyddol, a bydd y Garn yn cymryd rhan yn flynyddol yng Nghymanfa Ganu Unedig Gogledd Aberteifi.

Gwaith gwirfoddol

Rhoddir llawer o bwyslais yn y Garn ar waith gwirfoddol a chodi arian i helpu pobl anghenus, er enghraifft, casglu bwyd i Bosnia dan ofal y Grŵp Help Llaw a chefnogi apêl flynyddol Cymorth Cristnogol
Mae'r Garn hefyd wedi ymrwymo i fod yn eglwys masnach deg

Trowch i mewn atom

Un o eglwysi Eglwys Bresbyteraidd Cymru yw'r Garn, ond mae i unrhyw un droi i mewn atom ac ymuno yn ein haddoliad neu gymryd rhan yn ein gweithgareddau.

Am ragor o fanylion, gweler y dyddiadur neu Gair o'r Garn, cylchlythyr yr eglwys, a gyhoeddir bedair gwaith y flwyddyn.

Fe gyfeirir yn y crynodeb o hanes yr Eglwys at Ddiwygiad 1904/05 yn cyffwrdd â'r ardal hon ac am y miloedd a ddaeth ym Mehefin 1905, ychydig dros ganrif yn ôl, i addoli a moli Duw yn y capel hwn, ac yn y caeau o'i gwmpas.

Ganrif yn ddiweddarach mae'r nifer yn dipyn llai, ond mae yma o hyd gyfeillgarwch a chynhesrwydd a brwdfrydedd. Rydym yn eglwys sydd yn edrych allan ac yn ymwybodol iawn o'r angen sydd yn ein byd, ac o'r herwydd mae yma gyfrannu hael a chyson.

Ond rydym hefyd yn ymwybodol fod angen arall yn ein plith. Ganrif yn ôl, dod heb eu cymell a wnâi pobl i addoli Duw. Drwy'r wefan hon, gallwn nid yn unig ddweud peth o'n hanes, ond hefyd wahodd pobl i ddeialog, i ystyried, i bwyso'r hyn a ddywedir ac, efallai, i uno gyda ni yn ein haddoliad. Yr un yw'r neges heddiw ag erioed:

O'r fath gyfaill ydyw'r Iesu,
Ffrind ym mhob ystorom gref.
Newyddion o'r Garn

Yn ôl i'r Garn Ar ôl cynnal ein hoedfaon ym Methlehem, Llandre, am rai Suliau yn dilyn trafferthion gyda'r gwresogi, cynhaliwyd yr oedfa gyntaf yn ôl y capel fore Sul, 29 Ebrill 2018, dan arweiniad ein Gweinidog. Braf oedd cael cwmni'r plant ar ddechrau'r oedfa a chlywed bwrlwm y plant yn yr ysgol Sul.


Gair o'r Garn Mae'r rhifyn diweddaraf, Gwanwyn 2018, bellach ar gael. I ddarllen copi ar-lein, cliciwch Gair o'r Garn


Llongyfarchiadau calonnog i dîm y Garn ar ennill Cwis Blynyddol y Morlan nos Fercher, 7 Chwefror 2018 - a hynny am yr ail flwyddyn yn olynol. Aelodau'r tîm oedd: Llinos, Cynog, Aled a Wyn.


Cyfarfod y Chwiorydd Pnawn Mercher, 7 Chwefror 2018, cafwyd sgwrs ddifyr iawn gan yr Athro Gruffydd Aled Williams ar ei gysylltiadau â Russell Gulch, y dref anghysbell yn nhalaith Colorado, yr Unol Daleithiau, lle ganed ei fam. Llywyddwyd y cyfarfod gan Llinos Dafis, a Meinir Lowry oedd yn gyfrifol am y defosiwn. Paratowyd y te gan chwiorydd ardal gwaelod y pentref.


Oedfa'r ofalaeth Hyfryd oedd cael croesawu aelodau o wahanol eglwysi'r ofalaeth i oedfa undebol, dan arweiniad y Gweinidog, fore Sul, 28 Ionawr. Yn dilyn ffilm fer a gair i'r plant ar hanes y Creu, roedd neges y Gweinidog yn ein hatgoffa fod Duw'n gweithredu drwy'r Gair a'r Ysbryd. Yn dilyn yr oedfa, cafwyd cyfle i gymdeithasu yn y festri dros baned.


Cymdeithas Lenyddol y Garn 'Digon o Ryfeddod' oedd thema Dewi G Hughes, yn ei sgwrs i'r aelodau nos Wener, 19 Ionawr. Gan ddechrau â'r cerflun hollbresennol o Grist yr Eiriolwyr yn Rio de Janeiro, aeth ymlaen wedyn i Paraguay ac Uruguay, cyn ymweld â'r Wladfa a chael y croeso twymgalon arferol yno. Diolchwyd i Dewi am noson ddiddorol gan y Llywydd, y Parch Elwyn Pryse.


Oedfa gymun undebol Bore Sul ola'r flwyddyn, 31 Rhagfyr 2017, daeth eglwysi'r ofalaeth ac aelodau Capel Noddfa ynghyd ar gyfer oedfa gymun dan arweiniad y Gweinidog, y Parch Ddr R Watcyn James. Cafwyd neges rymus o obaith ganddo ar ddiwedd blwyddyn, ac edrychwn ymlaen at ei arweiniad a'i weinidogaeth yn ein plith yn 2018.I weld newyddion blaenorol, ewch i archif 2017I'ch dyddiadur...

Ysgol Sul y Plant Bob bore Sul yn ystod tymor ysgol, am 10 o'r gloch, ar y cyd ag ysgol Sul Noddfa - croeso cynnes i blant a phobl ifanc o bob oed. Am fanylion pellach, ewch i'r dyddiadur


"Gwreiddiau" Grŵp newydd sy'n cyfarfod yn festri'r Garn bob bore Iau rhwng 10.15 a 11.30 o'r gloch - paned, sgwrs a chyfle i archwlio ein gwreiddiau yn y ffydd, dan arweiniad ein gweinidog. Croeso cynnes i bawb.


Prosiect Cofio a Myfyrio Noson yng nghwmni Mererid Hopwood, nos Iau, 10 Mai 2018, yng Nghapel Horeb, Penrhyn-coch, am 7.30 o'r gloch


Cymanfa Ganu Unedig Gogledd Ceredigion dydd Sul, 13 Mai, yng Nghapel y Morfa, Aberystwyth - cyfarfod y plant am 10 o'r gloch a chymanfa'r oedolion, dan arweiniad Mr Alwyn Evans, am 5.30 o'r gloch


Gŵyl yr Ysgolion Sul dydd Sul, 24 Mehefin 2018 am 11.30 o'r gloch - Canolfan y Morlan, Aberystwyth, dan ofal Criw Coleg y BalaAm restr lawn o ddigwyddiadau ewch i'r dyddiadur


   


©Hawlfraint Ymddiriedolwyr Capel y Garn yw cynnwys gwreiddiol y safle. All original material on the site is copyright by the Trustees of Capel y Garn.
Crewyd y wefan/Website created by Technoleg Taliesin Cyf. - Admin/Gweinyddu