Eglwys Bresbyteraidd Cymru / The Presbyterian Church of Wales
Capel y Garn, Bow Street
 Gweinidog: Parch. Wyn Rhys Morris, Berwynfa, Penrhyn-coch, Aberystwyth, SY23 3EW. 01970 820939
 Ysgrifennydd: Mr Alan Wynne Jones
Y Capel
 

Croeso i Wefan Capel y Garn

Poster ysgol Sul y Garn yn Eisteddfod yr Urdd, Mai 2010Pwrpas y wefan yma yw rhannu gwybodaeth am Gapel y Garn, Bow Street, Aberystwyth, ac estyn gwahoddiad cynnes i chi i droi i mewn i gyd-addoli gyda ni ar y Sul neu ymuno yn y gwahanol weithgareddau a gynhelir gan yr eglwys.

Ers ei sefydlu tua 1793, mae i'r eglwys hanes maith a chyfoethog o hyrwyddo'r dystiolaeth Gristnogol yn yr ardal, a'n gobaith yw y bydd y wefan yn un ffordd arall o gyflawni hyn i'r dyfodol.

Amserau cwrdd

Fel arfer, cynhelir gwasanaethau yn y capel bob Sul am 10 a 5 o'r gloch, ac mae ysgol Sul i'r plant yn ystod gwasanaeth y bore.

Mae Capel y Garn yn un o saith eglwys sydd yng ngofalaeth y Garn, dan weinidogaeth y Parchedig Wyn Rhys Morris, ac fe gynhelir oedfaon arbennig i holl eglwysi'r ofalaeth, er enghraifft, oedfa Gŵyl Ddewi, oedfa ar fore'r Pasg ac oedfa'r Nadolig. Bydd yr oedfaon hyn yn cael eu cynnal am 10 o'r gloch, ac ni fydd gwasanaeth nos yn y Garn ar y Suliau hynny.

Byddwn hefyd yn cydaddoli'n rheolaidd â chynulleidfa Capel Noddfa, eglwys yr Annibynwyryn y pentref.

Cinio Bara a Chaws, Cymorth Cristnogol 2010

Gweithgarwch

Mae nifer o weithgareddau yn cael eu cynnal yn y capel yn rheolaidd, er enghraifft, cyfarfodydd Cymdeithas y Chwiorydd a'r Gymdeithas Lenyddol, a bydd y Garn yn cymryd rhan yn flynyddol yng Nghymanfa Ganu Unedig Gogledd Aberteifi.

Gwaith gwirfoddol

Rhoddir llawer o bwyslais yn y Garn ar waith gwirfoddol a chodi arian i helpu pobl anghenus, er enghraifft, casglu bwyd i Bosnia dan ofal y Grŵp Help Llaw a chefnogi apêl flynyddol Cymorth Cristnogol
Mae'r Garn hefyd wedi ymrwymo i fod yn eglwys masnach deg

Trowch i mewn atom

Un o eglwysi Eglwys Bresbyteraidd Cymru yw'r Garn, ond mae i unrhyw un droi i mewn atom ac ymuno yn ein haddoliad neu gymryd rhan yn ein gweithgareddau.

Am ragor o fanylion, gweler y dyddiadur neu Gair o'r Garn, cylchlythyr yr eglwys, a gyhoeddir bedair gwaith y flwyddyn.

Fe gyfeirir yn y crynodeb o hanes yr Eglwys at Ddiwygiad 1904/05 yn cyffwrdd â'r ardal hon ac am y miloedd a ddaeth ym Mehefin 1905, ychydig dros ganrif yn ôl, i addoli a moli Duw yn y capel hwn, ac yn y caeau o'i gwmpas.

Ganrif yn ddiweddarach mae'r nifer yn dipyn llai, ond mae yma o hyd gyfeillgarwch a chynhesrwydd a brwdfrydedd. Rydym yn eglwys sydd yn edrych allan ac yn ymwybodol iawn o'r angen sydd yn ein byd, ac o'r herwydd mae yma gyfrannu hael a chyson.

Ond rydym hefyd yn ymwybodol fod angen arall yn ein plith. Ganrif yn ôl, dod heb eu cymell a wnâi pobl i addoli Duw. Drwy'r wefan hon, gallwn nid yn unig ddweud peth o'n hanes, ond hefyd wahodd pobl i ddeialog, i ystyried, i bwyso'r hyn a ddywedir ac, efallai, i uno gyda ni yn ein haddoliad. Yr un yw'r neges heddiw ag erioed:

O'r fath gyfaill ydyw'r Iesu,
Ffrind ym mhob ystorom gref.

Newyddion o'r Garn

Sul Cymorth Cristnogol Bore Sul, 21 Mai, cynhaliwyd oedfa arbennig i gloi Wythnos Cymorth Cristnogol dan arweiniad y Parch John Roberts. Yn dilyn cafwyd Cinio Bara a Chaws yn y festri, wedi'i baratoi gan y Chwiorydd. Gwnaed casgliad o £549 tuag at Gymorth Cristnogol, a diolch i gyfeillion Capel Noddfa am eu cefnogaeth hefyd.


Cymanfa Ganu Unedig Gogledd Ceredigion Dydd Sul, 14 Mai, cynhaliwyd y gymanfa ganu flynyddol. Cafwyd cyfarfod bywiog a byrlymus i'r plant yn y bore - gyda phlant y gwahanol ysgolion Sul yn cyflwyno'r emynau a sgwrs ddifyr a pherthnasol gan Mrs Helen Jones, Tal-y-bont. Arweinydd cymanfa'r oedolion yn yr hwyr oedd Alwyn Evans, Machynlleth, ac yr oedd cynulleidfa dda wedi dod ynghyd i ymuno yn y canu mawl.


Gwasanaeth Gollwng ein Gweinidog Nos Sul, 26 Mawrth, cynhaliwyd y Cwrdd Gollwng yn y Garn a braf oedd gweld cymaint o aelodau'r capeli a ffrindiau o'r tu allan wedi dod ynghyd. Y Parchedig Llunos Mai Gordon, Llywydd Henaduriaeth Ceredigion a Gogledd Penfro oedd yn llywio'r cyfarfod ac yn gweinyddu Defod Gollwng y Gweinidog. Offrymwyd gweddi ar ran yr Eglwysi gan y Parchedig Nicholas Bee, a gweddi ar ran y Gweinidog gan y Parchedig Elwyn Pryse. Yn y Cyfarchiad o'r Eglwysi rhoddodd yr Arglwydd Elystan deyrnged haeddiannol werthfawrogol o'r gŵr oedd 'â thinc Pantycelyn a Dafydd Jones o Gaeo yn ei leferydd'. Yn y cyfarchiad ar ran yr Henaduriaeth sylwodd y Parch Roger Ellis Humphreys ar gadernid ei ddaliadau a'i ddiwydrwydd yn ei waith, ymhlith pethau eraill. Dan arweiniad Alan Wynne Jones canodd côr o blith aelodau'r ofalaeth emyn gan Mrs Dilys Baker Jones ar y dôn Gaerwen, a gyfansoddwyd ar gyfer y geiriau gan yr arweinydd. Darllenodd Vernon Jones soned rymus yr oedd wedi ei chyfansoddi ar gyfer yr achlysur. Cyflwynodd Alan Wynne Jones dysteb i'r Parchedig Wyn Morris a chyflwynodd Heulwen Lewis rodd i'r Parchedig Judith Morris. Ar ôl yr holl ddiolch a'r dymuniadau da cafwyd ymateb nodweddiadol o ddiymhongar a gostyngedig gan y cyn-weinidog. Yna, gyda datganiad llawn ardddeliad a chadernid o'r emyn “I Dduw bo'r gogoniant, fe wnaeth bethau mawr” daeth y cyfarfod i ben, ac ymasglodd y gynulleidfa niferus yn y festri lle roedd chwiorydd eglwysi'r ofalaeth wedi paratoi gwledd ar eu cyfer. Bu'n noson gofiadwy.


Sul olaf y Gweinidog Fore Sul, 19 Mawrth 19, roedd y Parch Wyn Morris yn gwasanaethu ar ei Sul olaf yng nghapel y Garn fel ein Gweinidog. Gosodwyd naws arbennig y cyfarfod yn y dechrau pan ddarllenodd Lois ac Elin yr emyn 'Dwy law yn erfyn'. Yn ei anerchiad i'r plant, cyn iddyn nhw fynd alllan i'r Ysgol Sul, pwysleisiodd y Gweinidog bwysigrwydd cofio, a chymaint o rodd yw gallu galw atgofion i gof. Yna, ar ddiwedd ei anerchiad i'r oedolion, cyn ein galw at Fwrdd y Cymun, galwodd y plant yn ôl i ymuno â ni yn y ddefod, profiad a fydd yn aros yn eu cof yn hir.


Gair o'r Garn Mae'r rhifyn diweddaraf, Gwanwyn 2017, bellach ar gael. I'w ddarllen ar ffurf ffeil pdf, cliciwch Gair o'r GarnI weld newyddion blaenorol, ewch i archif 2016I'ch dyddiadur...

Ysgol Sul y Plant Bob bore Sul yn ystod tymor ysgol, am 10 o'r gloch, ar y cyd ag ysgol Sul Noddfa - croeso cynnes i blant a phobl ifanc o bob oed. Am fanylion pellach, ewch i'r dyddiadurHenaduriaeth Ceredigion a Gogledd Penfro Cynhelir cyfarfod o'r Henaduriaeth yng Nghapel y Garn bnawn Sadwrn, 24 Mehefin 2017, am 1.30 o'r gloch


Gŵyl yr Ysgolion Sul Dydd Sul, 25 Mehefin 2017 yng Nghanolfan y Morlan, Aberystwyth, am 11.30 o'r gloch, yng nghwmni Martyn Geraint a Meilyr GeraintAm restr lawn o ddigwyddiadau ewch i'r dyddiadur


   


©Hawlfraint Ymddiriedolwyr Capel y Garn yw cynnwys gwreiddiol y safle. All original material on the site is copyright by the Trustees of Capel y Garn.
Crewyd y wefan/Website created by Technoleg Taliesin Cyf. - Admin/Gweinyddu