Eglwys Bresbyteraidd Cymru / The Presbyterian Church of Wales
Capel y Garn, Bow Street
 Gweinidog: Parch. Wyn Rhys Morris, Berwynfa, Penrhyn-coch, Aberystwyth, SY23 3EW. 01970 820939
 Ysgrifennydd: Mr Alan Wynne Jones
Y Capel
 

Croeso i Wefan Capel y Garn

Poster ysgol Sul y Garn yn Eisteddfod yr Urdd, Mai 2010Pwrpas y wefan yma yw rhannu gwybodaeth am Gapel y Garn, Bow Street, Aberystwyth, ac estyn gwahoddiad cynnes i chi i droi i mewn i gyd-addoli gyda ni ar y Sul neu ymuno yn y gwahanol weithgareddau a gynhelir gan yr eglwys.

Ers ei sefydlu tua 1793, mae i'r eglwys hanes maith a chyfoethog o hyrwyddo'r dystiolaeth Gristnogol yn yr ardal, a'n gobaith yw y bydd y wefan yn un ffordd arall o gyflawni hyn i'r dyfodol.

Amserau cwrdd

Fel arfer, cynhelir gwasanaethau yn y capel bob Sul am 10 a 5 o'r gloch, ac mae ysgol Sul i'r plant yn ystod gwasanaeth y bore.

Mae Capel y Garn yn un o saith eglwys sydd yng ngofalaeth y Garn, dan weinidogaeth y Parchedig Wyn Rhys Morris, ac fe gynhelir oedfaon arbennig i holl eglwysi'r ofalaeth, er enghraifft, oedfa Gŵyl Ddewi, oedfa ar fore'r Pasg ac oedfa'r Nadolig. Bydd yr oedfaon hyn yn cael eu cynnal am 10 o'r gloch, ac ni fydd gwasanaeth nos yn y Garn ar y Suliau hynny.

Byddwn hefyd yn cydaddoli'n rheolaidd â chynulleidfa Capel Noddfa, eglwys yr Annibynwyryn y pentref.

Cinio Bara a Chaws, Cymorth Cristnogol 2010

Gweithgarwch

Mae nifer o weithgareddau yn cael eu cynnal yn y capel yn rheolaidd, er enghraifft, cyfarfodydd Cymdeithas y Chwiorydd a'r Gymdeithas Lenyddol, a bydd y Garn yn cymryd rhan yn flynyddol yng Nghymanfa Ganu Unedig Gogledd Aberteifi.

Gwaith gwirfoddol

Rhoddir llawer o bwyslais yn y Garn ar waith gwirfoddol a chodi arian i helpu pobl anghenus, er enghraifft, casglu bwyd i Bosnia dan ofal y Grŵp Help Llaw a chefnogi apêl flynyddol Cymorth Cristnogol
Mae'r Garn hefyd wedi ymrwymo i fod yn eglwys masnach deg

Trowch i mewn atom

Un o eglwysi Eglwys Bresbyteraidd Cymru yw'r Garn, ond mae i unrhyw un droi i mewn atom ac ymuno yn ein haddoliad neu gymryd rhan yn ein gweithgareddau.

Am ragor o fanylion, gweler y dyddiadur neu Gair o'r Garn, cylchlythyr yr eglwys, a gyhoeddir bedair gwaith y flwyddyn.

Fe gyfeirir yn y crynodeb o hanes yr Eglwys at Ddiwygiad 1904/05 yn cyffwrdd â'r ardal hon ac am y miloedd a ddaeth ym Mehefin 1905, ychydig dros ganrif yn ôl, i addoli a moli Duw yn y capel hwn, ac yn y caeau o'i gwmpas.

Ganrif yn ddiweddarach mae'r nifer yn dipyn llai, ond mae yma o hyd gyfeillgarwch a chynhesrwydd a brwdfrydedd. Rydym yn eglwys sydd yn edrych allan ac yn ymwybodol iawn o'r angen sydd yn ein byd, ac o'r herwydd mae yma gyfrannu hael a chyson.

Ond rydym hefyd yn ymwybodol fod angen arall yn ein plith. Ganrif yn ôl, dod heb eu cymell a wnâi pobl i addoli Duw. Drwy'r wefan hon, gallwn nid yn unig ddweud peth o'n hanes, ond hefyd wahodd pobl i ddeialog, i ystyried, i bwyso'r hyn a ddywedir ac, efallai, i uno gyda ni yn ein haddoliad. Yr un yw'r neges heddiw ag erioed:

O'r fath gyfaill ydyw'r Iesu,
Ffrind ym mhob ystorom gref.

Newyddion o'r Garn

Croesawu Gweinidog newydd Hyfrydwch yw cyhoeddi bod y Parch. Ddr R. Watcyn James wedi derbyn galwad i ddod yn weinidog ar eglwysi Gofalaeth y Garn. Bydd yn dechrau ar ei weinidogaeth yn ein mysg ddechrau Medi, ac edrychwn ymlaen yn fawr at ei groesawu ef a'i briod, Lowri, i'r ardal, gan hyderu y bydd bendith ar ei waith yn yr eglwysi a'r fro.


Apêl Corwynt Cariad Lansiwyd ymgyrch Capel y Garn at apêl Eglwys Bresbyteraidd Cymru mewn gwasanaeth dan arweiniad Dr Rhidian Griffiths fore Sul, 30 Gorffennaf. Dangoswyd ffilm fer yn rhoi cefndir yr apêl, a fydd yn cynorthwyo rhai o drigolion Ynysoedd y Pilipinas, a gwnaed casgliad arbennig tuag at yr ymgyrch.


Croesawu aelodau Capel ac Ysgol Sul Horeb, Dyffryn Ardudwy Bore Sul, 16 Gorffennaf, ymunodd aelodau a phlant Capel Horeb, Dyffryn Ardudwy, â ni yn ein gwasanaeth, dan arweiniad y Parch R W Jones, Wrecsam. Roedd hyn yn arbennig o addas gan iddo fod yn weinidog ar y ddau gapel am nifer o flynyddoedd, yn eu tro. Yn dilyn y gwasanaeth, cafwyd cyfle i gymdeithasu dros baned a chacennau blasus, a bararowyd gan Delyth Jones.


Taith i'r Ysgwrn, Trawsfynydd Dydd Sul, 9 Gorffennaf, bu aelodau a chyfeillion y Garn a'r Noddfa ar daith i'r Ysgwrn, lle cafwyd cyfwyniad i hanes y bardd Hedd Wyn. Yn dilyn hynny, cafwyd cinio blasus ym Maentwrog, cyn teithio yn ôl drwy Harlech a'r Bermo. Diolch yn fawr iawn i Alan am y trefniadau effeithiol.


Gair o'r Garn Mae'r rhifyn diweddaraf, sef rhifyn Haf 2017, bellach ar gael. Gelllir darllen copi ar ffurf ffeil PDF yma


Gŵyl yr Ysgolion Sul Cynhaliwyd gŵyl lwyddiannus iawn yng Nghanolfan y Morlan, Aberystwyth, ddydd Sul, 25 Mehefin, yng nghwmni Martyn Geraint a Meilyr Geraint. Braf oedd gweld plant o bob oed o wahanol ysgolion Sul yn mwynhau gyda'i gilydd - yn gwrando stori, canu ambell gân, cymryd rhan mewn cwis ac mewn addoliad. Mwynhaodd pawb ginio barbeciw cyn dod at ei gilydd yn un cylch mawr i gloi'r sesiwn. Cafwyd arddangosfa'n ymwneud ag Apêl Corwynt Cariad, a gwnaed casgliad tuag at yr apêl hefyd. Diolch i bawb fu'n trefnu.I weld newyddion blaenorol, ewch i archif 2017I'ch dyddiadur...

Ysgol Sul y Plant Bob bore Sul yn ystod tymor ysgol, am 10 o'r gloch, ar y cyd ag ysgol Sul Noddfa - croeso cynnes i blant a phobl ifanc o bob oed. Am fanylion pellach, ewch i'r dyddiadurOedfaon mis Awst Yn ôl ein harfer, byddwn yn cydaddoli ag aelodau Capel Noddfa yn ystod mis Awst - manylion yn y dyddiadur.


Oedfaon cyntaf ein Gweinidog newydd Bydd y Parch Ddr R Watcyn James yn gwasanaethu yng Nghapel y Garn nos Sul, 10 Medi, am 5 o'r gloch, a dydd Sul, 17 Medi, am 10 a 5 o'r gloch, gydag oedfa gymun yn y bore. Croeso cynnes i bawb.


Swper Cynhaeaf nos Wener, 15 Medi, ym Methlehem, Llandre, am 6 o'r gloch - tuag at Apêl Corwynt CariadAm restr lawn o ddigwyddiadau ewch i'r dyddiadur


   


©Hawlfraint Ymddiriedolwyr Capel y Garn yw cynnwys gwreiddiol y safle. All original material on the site is copyright by the Trustees of Capel y Garn.
Crewyd y wefan/Website created by Technoleg Taliesin Cyf. - Admin/Gweinyddu