Eglwys Bresbyteraidd Cymru / The Presbyterian Church of Wales
Capel y Garn, Bow Street
 Gweinidog: Parch. Wyn Rhys Morris, Berwynfa, Penrhyn-coch, Aberystwyth, SY23 3EW. 01970 820939
 Ysgrifennydd: Mr Alan Wynne Jones
Y Capel
 

Dyddiadur y Garn - Beth sy'n digwydd


Gwasanaethau

Cynhelir oedfaon yn y capel am 10 a 5 o'r gloch bob Sul.
Trefnir nifer o oedfaon i holl gapeli gofalaeth y Garn ar y cyd, a byddwn yn cydaddoli tuag unwaith y mis gyda Chapel Noddfa, a phob Sul yn ystod mis Awst.

Ysgol Sul y Plant

Yn ystod oedfa'r bore adeg tymor yr ysgol, ar y cyd ag ysgol Sul Capel Noddfa.

Cymdeithas y Chwiorydd

Y prynhawn Mercher cyntaf yn y mis (o fis Hydref hyd fis Ebrill) am 2 neu 2.30 o'r gloch.

Grŵp Help Llaw

Pnawn Mercher am 2.30 o'r gloch pan na fydd cyfarfod o Gymdeithas y Chwiorydd.

Y Gymdeithas Lenyddol

Unwaith y mis am 7.30 o'r gloch ar nos Wener o fis Hydref hyd fis Mawrth.

 
Oedfa'r ofalaeth dan arweiniad y Parch Ddr R Watcyn James
Dyddiad/Amser Bore Sul 30 Ebr 2017, 10 o'r goch
Lleoliad Capel y Garn


Rihyrsal ar gyfer y Gymanfa Ganu
Dyddiad/Amser Nos Fercher 03 Mai 2017, 6.30 o'r gloch
Lleoliad Seion, Stryd y Popty, Aberystwyth


Pwyllgor Swyddogion y Garn
Dyddiad/Amser Pnawn Gwener 05 Mai 2017, 2 o'r gloch
Lleoliad Festri'r Garn


Rihyrsal ar gyfer y Gymanfa Ganu
Dyddiad/Amser Nos Fercher 10 Mai 2017, 7 o'r gloch
Lleoliad Capel Bethel, Tal-y-bont


Cymanfa Ganu Unedig Gogledd Ceredigion
Dyddiad/Amser Dydd Sul 14 Mai 2017, 10 a 5.30 o'r gloch
Lleoliad Capel Bethel, Tal-y-bont
Cyfarfod y plant yn y bore; cymanfa'r oedolion yn yr hwyr, dan arweiniad Alwyn Evans, Machynlleth