Eglwys Bresbyteraidd Cymru / The Presbyterian Church of Wales
Capel y Garn, Bow Street
 Gweinidog: Parch. Wyn Rhys Morris, Berwynfa, Penrhyn-coch, Aberystwyth, SY23 3EW. 01970 820939
 Ysgrifennydd: Mr Alan Wynne Jones
Y Capel
 

Dyddiadur y Garn - Beth sy'n digwydd


Gwasanaethau

Cynhelir oedfaon yn y capel am 10 a 5 o'r gloch bob Sul.
Trefnir nifer o oedfaon i holl gapeli gofalaeth y Garn ar y cyd, a byddwn yn cydaddoli tuag unwaith y mis gyda Chapel Noddfa, a phob Sul yn ystod mis Awst.

Ysgol Sul y Plant

Yn ystod oedfa'r bore adeg tymor yr ysgol, ar y cyd ag ysgol Sul Capel Noddfa.

Cymdeithas y Chwiorydd

Y prynhawn Mercher cyntaf yn y mis (o fis Hydref hyd fis Ebrill) am 2 neu 2.30 o'r gloch.

Grŵp Help Llaw

Pnawn Mercher am 2.30 o'r gloch pan na fydd cyfarfod o Gymdeithas y Chwiorydd.

Y Gymdeithas Lenyddol

Unwaith y mis am 7.30 o'r gloch ar nos Wener o fis Hydref hyd fis Mawrth.

 
Grŵp Gwreiddiau, dan arweiniad y Gweinidog
Dyddiad/Amser Bore Iau 23 Tach 2017, 10.15 tan 11.30 o'r gloch
Lleoliad Festri'r Garn
Paned a sgwrs, a chyfle i archwilio ein gwreiddiau yn y ffydd - croeso cynnes i bawb

Bore coffi a stondin amrywiol
Dyddiad/Amser Bore Sadwrn 25 Tach 2017, 10 tan 12 o'r gloch
Lleoliad Festri'r Garn
Trefnir gan y Bwyllgor y Chwiorydd; elw tuag at Feiciau Gwaed Cymru a Chapel y Garn

Oedfaon dan arweiniad y Parch Ddr Terry Edwards
Dyddiad/Amser Dydd Sul 26 Tach 2017, 10 a 5 o'r gloch
Lleoliad Capel y Garn


Grŵp Gwreiddiau, dan arweiniad y Gweinidog
Dyddiad/Amser Bore Iau 30 Tach 2017, 10.15 tan 11.30 o'r gloch
Lleoliad Festri'r Garn
Paned a sgwrs, a chyfle i archwilio ein gwreiddiau yn y ffydd - croeso cynnes i bawb

Oedfa'r bore - Sul cyntaf yr Adfent
Dyddiad/Amser Dydd Sul 03 Rhag 2017, 10 o'r gloch
Lleoliad Capel Noddfa


Oedfa dan arweiniad y Gweinidog
Dyddiad/Amser Dydd Sul 03 Rhag 2017, 5 o'r gloch
Lleoliad Capel y Garn


Cinio Nadolig Cwrdd Chwiorydd y Garn
Dyddiad/Amser Pnawn Mercher 06 Rhag 2017,
Lleoliad
Am fanylion pellach, cysylltwch â Shân neu Llinos

Oedfaon dan arweiniad Dr Rhidian Griffiths
Dyddiad/Amser Dydd Sul 10 Rhag 2017, 10 a 5 o'r gloch
Lleoliad Capel y Garn


Gwasanaeth Nadolig Ysgol Rhydypennau
Dyddiad/Amser Nos Iau 14 Rhag 2017, 6.30 o'r gloch
Lleoliad Capel y Garn


'Dathlu'r Nadolig' - noson dan ofal Alan Wynne Jones
Dyddiad/Amser Nos Wener 15 Rhag 2017, 7.30 o'r gloch
Lleoliad Festri'r Garn
Cymdeithas Lenyddol y Garn

Gwasanaeth Nadolig Plant yr ysgol Sul
Dyddiad/Amser Bore Sul 17 Rhag 2017, 10 o'r gloch
Lleoliad Capel Noddfa


Gwasanaeth y Gair a'r Geiriau
Dyddiad/Amser Nos Sul 17 Rhag 2017, 5 o'r gloch
Lleoliad Capel y Garn
Darlleniadau a cherddoriaeth ar gyfer y Nadolig; paned a mins pei i bawb yn dilyn

Oedfa'r bore dan arweiniad y Gweinidog
Dyddiad/Amser Bore Sul 24 Rhag 2017, 10 o'r gloch
Lleoliad Capel y Garn
DS Dim gwasanaeth yn yr hwyr

Oedfa deulu undebol dan arweiniad y Gweinidog
Dyddiad/Amser Bore'r Nadolig 25 Rhag 2017, 9 o'r gloch
Lleoliad Capel y Garn


Oedfa gymun i'r ofalaeth dan arweiniad y Gweinidog
Dyddiad/Amser Bore Sul 31 Rhag 2017, 10 o'r gloch
Lleoliad Capel y Garn