Eglwys Bresbyteraidd Cymru / The Presbyterian Church of Wales
Capel y Garn, Bow Street
 Gweinidog: Parch. Wyn Rhys Morris, Berwynfa, Penrhyn-coch, Aberystwyth, SY23 3EW. 01970 820939
 Ysgrifennydd: Mr Alan Wynne Jones
Y Capel
 

Dyddiadur y Garn - Beth sy'n digwydd


Gwasanaethau

Cynhelir oedfaon yn y capel am 10 a 5 o'r gloch bob Sul.
Trefnir nifer o oedfaon i holl gapeli gofalaeth y Garn ar y cyd, a byddwn yn cydaddoli tuag unwaith y mis gyda Chapel Noddfa, a phob Sul yn ystod mis Awst.

Ysgol Sul y Plant

Yn ystod oedfa'r bore adeg tymor yr ysgol, ar y cyd ag ysgol Sul Capel Noddfa.

Cymdeithas y Chwiorydd

Y prynhawn Mercher cyntaf yn y mis (o fis Hydref hyd fis Ebrill) am 2 neu 2.30 o'r gloch.

Grŵp Help Llaw

Pnawn Mercher am 2.30 o'r gloch pan na fydd cyfarfod o Gymdeithas y Chwiorydd.

Y Gymdeithas Lenyddol

Unwaith y mis am 7.30 o'r gloch ar nos Wener o fis Hydref hyd fis Mawrth.

 
Grŵp Gwreiddiau - dan arweiniad y Gweinidog
Dyddiad/Amser Bore Iau 25 Ion 2018, 10.15 o'r gloch
Lleoliad Festri'r Garn


Pwyllgor Swyddogion y Garn
Dyddiad/Amser Bore Gwener 26 Ion 2018, 10 o'r goch
Lleoliad Festri'r Garn


Oedfa'r ofalaeth dan arweiniad y Gweinidog, y Parch Ddr R Watcyn James
Dyddiad/Amser Bore Sul 28 Ion 2018, 10 o'r goch
Lleoliad Capel y Garn


Pwyllgor Eglwys y Garn
Dyddiad/Amser Bore Mawrth 30 Ion 2018, 10 o'r goch
Lleoliad Festri'r Garn