Eglwys Bresbyteraidd Cymru / The Presbyterian Church of Wales
Capel y Garn, Bow Street
 Gweinidog: Y Parch. Ddr R. Watcyn James
 Ysgrifennydd: Mr Alan Wynne Jones
Y Capel
 

Croeso i Wefan Capel y Garn

Y Parch Ddr R Watcyn JamesPwrpas y wefan yma yw rhannu gwybodaeth am Gapel y Garn, Bow Street, Aberystwyth, ac estyn gwahoddiad cynnes i chi i droi i mewn i gyd-addoli gyda ni ar y Sul neu ymuno yn y gwahanol weithgareddau a gynhelir gan yr eglwys.

Ers ei sefydlu tua 1793, mae i'r eglwys hanes maith a chyfoethog o hyrwyddo'r dystiolaeth Gristnogol yn yr ardal, a'n gobaith yw y bydd y wefan yn un ffordd arall o gyflawni hyn i'r dyfodol.

Amserau cwrdd

Fel arfer, cynhelir gwasanaethau yn y capel bob Sul am 10 a 5 o'r gloch, ac mae ysgol Sul i'r plant yn ystod gwasanaeth y bore.

Mae Capel y Garn yn un o saith eglwys sydd yng ngofalaeth y Garn, dan weinidogaeth y Parchedig Ddr R. Watcyn James, ac fe gynhelir oedfaon arbennig i holl eglwysi'r ofalaeth ar rai Suliau. Bydd yr oedfaon hyn yn cael eu cynnal am 10 o'r gloch, ac ni fydd gwasanaeth nos yn y Garn ar y Suliau hynny.

Byddwn hefyd yn cydaddoli'n rheolaidd â chynulleidfa Capel Noddfa, eglwys yr Annibynwyryn y pentref.

Cinio Bara a Chaws, Cymorth Cristnogol 2010

Gweithgarwch

Mae nifer o weithgareddau yn cael eu cynnal yn y capel yn rheolaidd, er enghraifft, cyfarfodydd Cymdeithas y Chwiorydd a'r Gymdeithas Lenyddol, a bydd y Garn yn cymryd rhan yn flynyddol yng Nghymanfa Ganu Unedig Gogledd Aberteifi.

Gwaith gwirfoddol

Rhoddir llawer o bwyslais yn y Garn ar waith gwirfoddol a chodi arian i helpu pobl anghenus, er enghraifft, casglu bwyd i Bosnia dan ofal y Grŵp Help Llaw a chefnogi apêl flynyddol Cymorth Cristnogol
Mae'r Garn hefyd wedi ymrwymo i fod yn eglwys masnach deg

Trowch i mewn atom

Un o eglwysi Eglwys Bresbyteraidd Cymru yw'r Garn, ond mae i unrhyw un droi i mewn atom ac ymuno yn ein haddoliad neu gymryd rhan yn ein gweithgareddau.

Am ragor o fanylion, gweler y dyddiadur neu Gair o'r Garn, cylchlythyr yr eglwys, a gyhoeddir bedair gwaith y flwyddyn.

Fe gyfeirir yn y crynodeb o hanes yr Eglwys at Ddiwygiad 1904/05 yn cyffwrdd â'r ardal hon ac am y miloedd a ddaeth ym Mehefin 1905, ychydig dros ganrif yn ôl, i addoli a moli Duw yn y capel hwn, ac yn y caeau o'i gwmpas.

Ganrif yn ddiweddarach mae'r nifer yn dipyn llai, ond mae yma o hyd gyfeillgarwch a chynhesrwydd a brwdfrydedd. Rydym yn eglwys sydd yn edrych allan ac yn ymwybodol iawn o'r angen sydd yn ein byd, ac o'r herwydd mae yma gyfrannu hael a chyson.

Ond rydym hefyd yn ymwybodol fod angen arall yn ein plith. Ganrif yn ôl, dod heb eu cymell a wnâi pobl i addoli Duw. Drwy'r wefan hon, gallwn nid yn unig ddweud peth o'n hanes, ond hefyd wahodd pobl i ddeialog, i ystyried, i bwyso'r hyn a ddywedir ac, efallai, i uno gyda ni yn ein haddoliad. Yr un yw'r neges heddiw ag erioed:

O'r fath gyfaill ydyw'r Iesu,
Ffrind ym mhob ystorom gref.
Newyddion o'r Garn

Oedfa'r Ofalaeth a chyflwyno siec Bore Sul, 26 Ionawr 2020, daeth eglwysi'r ofalaeth ynghyd yng Nghapel y Garn i oedfa gynta'r ofalaeth eleni, dan arweiniad ein Gweinidog, y Parch Ddr Watcyn James, a da oedd cael dod at ein gilydd fel hyn i gydaddoli. Ar ddiwedd y gwasanaeth, cyflwynodd Delyth Davies, Cadeirydd Pwyllgor Swyddogion yr Ofalaeth, siec i elusen Beiciau Gwaed Cymru. Cafwyd disgrifiad cryno o waith yr elusen gan Mathew Leeman, a chyfle i archwilio un o feiciau modur grŵp Aberystwyth. I ddysgu mwy am waith yr elusen werthfawr hon, ewch i wefan Beiciau Gwaed Cymru/Blood Bikes Wales


Gair o'r Garn Mae'r rhifyn diweddaraf, sef rhifyn Calan 2020, bellach ar gael. I weld copi, cliciwch Gair o'r Garn


Gwasanaeth bore'r Nadolig 2019 Cynhaliwyd oedfa fer ar fore'r Nadolig, dan arweiniad y Gweinidog, am 9 o'r gloch, a chafwyd myfyrdod pwrpasol ganddo ar y thema "ond yr oedd Mair yn cadw'r holl bethau hyn yn ddiogel yn ei chalon ac yn myfyrio arnynt". Yn ystod yr oedfa, cyflwynwyd tystysgrif i'r Arglwydd Elystan Morgan i nodi dros ddeugain mlynedd o wasanaeth fel blaenor.


Gwasanaethau'r Nadolig 2019 Cafwyd dau wasanaeth bendithiol dan arweiniad y Gweinidog ddydd Sul, 22 Rhagfyr gwasanaeth teuluol yn y bore, gyda chwis Nadolig hwyliog, ac yna Gwasanaeth y Gair a'r Geiriau yn yr hwyr ar y thema 'Hwn yw fy Mhlentyn I'. Band pres yr ieuenctid, dan arweiniad Alan Phillips, oedd yn cyfeilio i'r emynau cynulleidfaol, cafwyd darlleniadau gan nifer o'r aelodau yn ogystal ag eitemau gan y côr a'r parti dynion. Braf oedd gweld cynulleidfa niferus yn bresennol, ac yn dilyn y gwasanaeth cafwyd cyfle i sgwrsio a chymdeithasu yn y festri.


Y Gymdeithas Lenyddol yn dathlu'r Nadolig Roedd festri'r Garn yn llawn i'r ymylon nos Wener, 13 Rhagfyr, wrth i'r Gymdeithas Lenyddol ddathlu'r Nadolig. Alan Wynne Jones oedd yn gyfrifol am y trefniadau, a chafwyd noson o eitemau amrywiol, yn cynnwys darllen cerddi, cyflwyniad am hen gardiau Nadolig, a chip ar y Blygain Fawr yn Llanfihangel-yng-Ngwynfa. Cyflwynodd y côr a'r parti dynion nifer o garolau cyfoes a chafwyd unawdau gan Bryn Roberts ac Arwel George. Roedd cryn dipyn o grafu pen wrth geisio cael yr atebion cywir i gwis heriol Gareth William Jones, a chafwyd cyfle i sgwrsio'n hamddenol dros baned ar ddiwedd y noson. Braf oedd gweld cynifer wedi mentro allan ar noson aeafol i gymdeithasu mewn awyrgylch gartrefol, gynnes ac aeth pawb adref wedi cael mwynhad arbennig o ddod at ei gilydd mewn ysbryd cyfeillgar ar drothwy'r Nadolig.


Bore Coffi'r Chwiorydd ar drothwy'r Adfent Roedd awyrgylch braf a chynnes yn festri Capel y Garn bore Sadwrn, 30 Tachwedd, ar gyfer y bore coffi a stondinau a drefnwyd gan Gymdeithas y Chwiorydd. Cafwyd gair o groeso gan y Gweinidog, y Parch Watcyn James, cyn iddo fynd ati i dorri'r gacen Adfent arbennig rhodd gan Gartref Tregerddan i ddiolch i Kathleen Lewis, un o aelodau'r Garn, am ei gwaith yn trefnu gwasanaethau yn y Cartref bob pnawn Sul. Cafwyd llawer iawn o hwyl yn ceisio adnabod llefydd o gwmpas Cymru yn y cwis lluniau poblogaidd, gyda Lowri James yn enillydd haeddiannol. Roedd elw'r bore tuag at HAHAV (Hosbis yn y Cartref) a Chapel y Garn, a llwyddwyd i godi £630 tuag at yr achosion yma, yn ogystal â chael cyfle hamddenol i gymdeithasu dros baned yng nghanol bwrlwm paratoi at y Nadolig.


Cyflwyno tystysgrif Yn ystod yr oedfa fore Sul, 17 Tachwedd, cyflwynodd y Gweinidog dystysgrif arbennig i Vernon Jones i nodi dros 40 mlynedd o wasanaeth fel blaenor yng Nghapel y Garn. Cafodd Vernon ei ordeinio yn 1971 ac felly mae wedi rhoi gwasanaeth amhrisiadwy i'r Garn a thu hwnt am gyfnod o 48 mlynedd.


Cydymdeimlad Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf â theulu'r Parch W J Edwards, a fu farw'n dawel ar 30 Medi. Daeth tyrfa luosog o bob cwr o Gymru i'r angladd yng Nghapel y Garn ddydd Mawrth, 8 Hydref, dan arweiniad ei weinidog. Roedd WJ yn Gristion gloyw ac yn Gymro i'r carn, a rhoddodd wasanaeth diarbed dros yr hyn y credai mor angerddol ynddo.


Swper Cynhaeaf Roedd ysgoldy Bethlehem, Llandre, yn llawn ar gyfer Swper Cynhaeaf y Garn, nos Wener, 13 Medi 2019. Croesawyd pawb gan y Gweinidog, cafwyd cwis hwyliog dan ofal Alan Wynne Jones, ac roedd y bwyd blasus dan ofal Delyth Jones a Dwysli Peleg-Williams. Codwyd cyfanswm o £576 tuag at Uned Cemotherapi Ysbyty Bronglais.


Oedfa'r Ofalaeth Yng Nghapel Seion y cynhaliwyd oedfa'r ofalaeth ar 8 Medi, a daeth cynulleidfa dda ynghyd i'r gwasanaeth, dan arweiniad y Gweinidog. Gwnaed casgliad tuag at Feiciau Gwaed Cymru, a chafwyd cyfle am sgwrs dros paned i ddilyn.


Cymdeithasu dros Ginio Dydd Sul, 21 Gorffennaf, yn dilyn yr oedfa, dan arweiniad ein Gweinidog, aeth nifer o'r aelodau i ginio ym mwyty Crefftau Pennau, a braf iawn oedd cael cyfle i gymdeithasu dros bryd hamddenol o fwyd.


Oedfa haf yr Ofalaeth Daeth cynulleidfa dda ynghyd yng Nghapel Pen-llwyn bore Sul, 23 Mehefin, i oedfa haf yr ofalaeth, dan arweiniad ein Gweinidog. Cafwyd neges amserol ganddo ar un o ddywediadau'r Iesu, sef 'Myfi yw'r Bugail Da'. Cafwyd cyfle i gymdeithasu yn y festri yn dilyn y gwasanaeth, a diolch i aelodau Pen-llwyn am baratoi ar ein cyfer. Gwnaed casgliad tuag at Feiciau Gwaed Cymru, elusen yr ofalaeth am eleni.


Cydymdeimlad Estynnir ein cydymdeimlad dwysaf â theulu'r diweddar Eric Hall, a fu farw'n dawel ar 1 Mai, yn dilyn cystudd maith a ddioddefodd yn wrol ac yn urddasol. Cynhaliwyd angladd Eric yng Nghapel y Garn ddydd Gwener, 17 Mai, dan arweiniad ein Gweinidog.


Oedfaon y Pasg 2019 Cafwyd dwy oedfa i eglwysi'r ofalaeth dros gyfnod y Pasg - y gyntaf yn oedfa o fyfyrdod ar fore'r Groglith yng Nghapel Seion, ac yna oedfa gymun i ddathlu buddugoliaeth yr atgyfodiad yng Nghapel y Garn fore Sul y Pasg. Roedd y ddau wasanaeth dan arweiniad ein Gweinidog, y Parch. Ddr Watcyn James, ac roedd cynulleidfa niferus wedi dod ynghyd ar gyfer y ddwy oedfa arbennig hyn.


Cymdeithas Lenyddol y Garn Daeth tymor llwyddiannus arall i ben nos Wener, 16 Mawrth, drwy ddathlu Gŵyl Ddewi ym Methlehem, Llandre. Mwynhawyd gwledd flasus o gawl cartref a tharten afalau, a chafwyd araith ddifyr a phwrpasol gan ein gŵr gwadd, Ifan Gruffydd, Tregaron. Gwnaed casgliad tuag at Crohn's & Colitis UK, a throsglwyddwyd £200 i'r gronfa.


Cyflwyno siec i elusen Ar ddechrau Oedfa'r Ofalaeth a gynhaliwyd bore Sul, 27 Ionawr, cyflwynodd Mrs Janet Jones, Cadeirydd yr Ofalaeth, siec am dros 860 o bunnoedd i'r Dr Alan Axford, Cadeirydd Gwirfoddolwyr Hosbis yn y Cartref, Ardal Aberystwyth. Codwyd yr arian drwy gynnal casgliad yn oedfaon yr ofalaeth yn ystod 2018. Diolch i bawb am eu haelioni.


Cydymdeimlir â theulu'r ddiweddar Annie Edwards, un o'n haelodau hynaf, a fu farw ar 17 Ionawr 2019. Bu'n ffyddlon i'r oedfaon a chyfarfodydd Cymdeithas Chwiorydd y Garn. Cynhaliwyd ei hangladd ddydd Sadwrn, 2 Chwefror, dan arweiniad ein Gweinidog.
Dilynwch ni ar Twitter @capelygarn


I weld newyddion blaenorol, ewch i archif 2018I'ch dyddiadur...

Ysgol Sul y Plant Bob bore Sul yn ystod tymor ysgol, am 10 o'r gloch, ar y cyd ag ysgol Sul Noddfa - croeso cynnes i blant a phobl ifanc o bob oed. Am fanylion pellach, ewch i'r dyddiadur


"Gwreiddiau" Grŵp newydd sy'n cyfarfod yn festri'r Garn bob bore Iau rhwng 10.15 a 11.30 o'r gloch - paned, sgwrs a chyfle i archwlio ein gwreiddiau yn y ffydd, dan arweiniad ein gweinidog. Croeso cynnes i bawb.


.

Am restr lawn o ddigwyddiadau ewch i'r dyddiadur


   


©Hawlfraint Ymddiriedolwyr Capel y Garn yw cynnwys gwreiddiol y safle. All original material on the site is copyright by the Trustees of Capel y Garn.
Crewyd y wefan/Website created by Technoleg Taliesin Cyf. - Admin/Gweinyddu