Eglwys Bresbyteraidd Cymru / The Presbyterian Church of Wales
Capel y Garn, Bow Street
 Gweinidog: Y Parch. Ddr R. Watcyn James
 Ysgrifennydd: Mr Alan Wynne Jones
Y Capel
 

Archif Newyddion y Garn 2018


Swper Cynhaeaf

Nos Wener, 14 Medi 2018, daeth nifer dda i Ysgoldy Bethlehem, Llandre, i fwynhau ein swper cynhaeaf blynyddol. Llywiwyd y noson gan Alan Wynne Jones, a Dwysli Peleg-Williams a Delyth Jones oedd yn gyfrifol am baratoi'r wledd flasus a gafwyd. Yna, cyflwynodd yr Arglwydd Elystan-Morgan roddion i Erddyn a Gwenda James i ddiolch iddynt am eu gwasanaeth a'u gofal am Fethlehem am flynyddoedd lawer.

Oedfa'r Ofalaeth

Bore Sul, 2 Medi 2018, daeth aelodau eglwysi'r ofalaeth at ei gilydd i gydaddoli yng Nghapel Rehoboth, Taliesin, dan arweiniad y Gweinidog. Gwnaed casgliad tuag at Hosbis yn y Cartref, Aberystwyth.

Oedfa Haf yr Ofalaeth

Bore Sul, 22 Gorffennaf 2018, daeth eglwysi'r ofalaeth ynghyd yng Nghapel Pen-llwyn, Capel Bangor, ar gyfer gwasanaeth arbennig dan arweiniad y Gweinidog. Cafwyd oedfa fendithiol gyda'n gilydd ar y thema: 'Myfi yw bara'r bywyd'. Gwnaed casgliad tuag at Hosbis yn y Cartref, Aberystwyth - elusen yr ofalaeth am eleni.

Gŵyl yr Ysgolion Sul

Cafwyd gŵyl lwyddiannus iawn ddydd Sul, 24 Mehefin 2018, yng Nghanolfan y Morlan, Aberystwyth. Arweiniwyd y sesiwn gan Dr Owain Edwards a Chriw Coleg y Bala, a braf oedd gweld plant o ysgolion Sul yr ardal yn mwynhau gemau, stori, ffilm a chân gyda'i gilydd. Roedd y bwyd barbeciw, dan ofal cyfeillion Capel y Morfa, hefyd yn flasus iawn, fel arfer! Gwnaed casgliad tuag at Dŷ Helyg, Ysbyty Bronglais, sy'n rhoi cefnogaeth werthfawri blant a phobl ifanc.

Cymanfa Ganu Unedig Gogledd Ceredigion

Dydd Sul, 13 Mai, cynhaliwyd cymanfa lwyddiannus yng Nghapel y Morfa, Aberystwyth. Yng nghyfarfod y plant yn y bore, cyflwynwyd yr emynau gan blant ysgolion Sul y cylch, arweiniwyd y canu gan Llio Penri a chafwyd neges bwrpasol gan y Parch Eifion Roberts. Arweinydd cymanfa'r oedolion yng nghyfarfod yr hwyr oedd Alwyn Evans, a chafwyd oedfa fendithiol o ganu mawl dan ei arweiniad.

Prosiect Cofio a Myfyrio

Cafwyd noson arbennig iawn yng nghwmni Mererid Hopwood, nos Iau, 10 Mai 2018, yng Nghapel Horeb, Penrhyn-coch, yn glo i weithgareddau'r prosiect a fu'n ystyried effeithiau Rhyfel 1914-18 ar ardal gogledd Ceredigion. Wedi i gadeirydd y pwyllgor, Llinos Dafis, a gyflwyno crynodeb cynhwysfawr o hanes y prosiect, cafwyd sgwrs wefreiddiol gan y siaradwraig wadd ar 'Bensaerni"aeth Waldo'. Yn dilyn hynny, roedd cyfle i arwyddo Llyfr Gwyn Hedddwch a chymdeithasu dros baned. Gwnaed casgliad tuag at Gymdeithas Waldo a Chymdeithas y Cymod.

Yn ôl i'r Garn

Ar ôl cynnal ein hoedfaon ym Methlehem, Llandre, am rai Suliau yn dilyn trafferthion gyda'r gwresogi, cynhaliwyd yr oedfa gyntaf yn ôl y capel fore Sul, 29 Ebrill 2018, dan arweiniad ein Gweinidog. Braf oedd cael cwmni'r plant ar ddechrau'r oedfa a chlywed bwrlwm y plant yn yr ysgol Sul.

Cwis y Morlan

Llongyfarchiadau calonnog i dîm y Garn ar ennill Cwis Blynyddol y Morlan nos Fercher, 7 Chwefror 2018 - a hynny am yr ail flwyddyn yn olynol. Aelodau'r tîm oedd: Llinos, Cynog, Aled a Wyn.

Cyfarfod y Chwiorydd

Pnawn Mercher, 7 Chwefror 2018, cafwyd sgwrs ddifyr iawn gan yr Athro Gruffydd Aled Williams ar ei gysylltiadau â Russell Gulch, y dref anghysbell yn nhalaith Colorado, yr Unol Daleithiau, lle ganed ei fam. Llywyddwyd y cyfarfod gan Llinos Dafis, a Meinir Lowry oedd yn gyfrifol am y defosiwn. Paratowyd y te gan chwiorydd ardal gwaelod y pentref.

Oedfa'r ofalaeth

Hyfryd oedd cael croesawu aelodau o wahanol eglwysi'r ofalaeth i oedfa undebol, dan arweiniad y Gweinidog, fore Sul, 28 Ionawr. Yn dilyn ffilm fer a gair i'r plant ar hanes y Creu, roedd neges y Gweinidog yn ein hatgoffa fod Duw'n gweithredu drwy'r Gair a'r Ysbryd. Yn dilyn yr oedfa, cafwyd cyfle i gymdeithasu yn y festri dros baned

Cymdeithas Lenyddol y Garn

'Digon o Ryfeddod' oedd thema Dewi G Hughes, yn ei sgwrs i'r aelodau nos Wener, 19 Ionawr. Gan ddechrau â'r cerflun hollbresennol o Grist yr Eiriolwyr yn Rio de Janeiro, aeth ymlaen wedyn i Paraguay ac Uruguay, cyn ymweld â'r Wladfa a chael y croeso twymgalon arferol yno. Diolchwyd i Dewi am noson ddiddorol gan y Llywydd, y Parch Elwyn Pryse.

Am archif newyddion 2017, cliciwch yma.


©Hawlfraint Ymddiriedolwyr Capel y Garn yw cynnwys gwreiddiol y safle. All original material on the site is copyright by the Trustees of Capel y Garn.
Crewyd y wefan/Website created by Technoleg Taliesin Cyf. - Admin/Gweinyddu